Maiores LGTBIQ+

Un espazo seguro onde partillar vivencias e discorrer sobre o proceso de avellentamento, poñendo en valor as súas historias de vida.

Fundación 26 de Diciembre inicia a súa andadura en Galiza en 2022 coa posta en marcha dun grupo de intervención co obxectivo de facilitar as persoas maiores LGBTQ+ un espazo seguro onde partillar vivencias e discorrer sobre o proceso de avellentamento, poñendo en valor as súas historias de vida.

Ao tempo buscamos ser punto de referencia do colectivo LGBTQ+ maior en Galiza, en canto a recursos e ferramentas que poida proporcionar a organización para a mellora da súa calidade de vida.

Cumprindo cos estándares de calidade da Fundación, contrátase un Traballador Social que será o encargado de desenvolver o traballo e coordinar as actividades, proporcionando acompañamento e apoio nos procesos que demande o colectivo. 

Alén, amplíase o programa Rejas Rosas o territorio galego. Este programa que xa se desenvolve noutros centros penais do noso estado có obxectivo de dar apoio as persoas do colectivo que veñen sufrindo algún tipo de condena, atende na actualidade en Galiza unha media de 15 persoas, proporcionando non só atención grupal senón tamén individual, dando así resposta as demandas específicas das reclusas, en coordinación directa có equipo dos centros penais.

Asemade colaboramos con outras entidades propias do colectivo e xeralistas, có obxectivo de xerar unha rede ampla no territorio que garanta unha atención óptima, ao tempo que desenvolvemos actividades con fins educativos e de concienciación, expandindo información sobre o colectivo LGBTQ+, facendo especial fincapé nas realidades e necesidades das persoas maiores.

Ademais das actividades de socialización, educación e intervención trabállase actualmente na apertura dun recurso residencial baixo o modelo de vivenda comunitaria, que poida dar solución a unha das maiores problemáticas que sufre o noso colectivo, como é o da soidade non desexada, problema moi frecuente entre persoas maiores e que se agrava dentro do colectivo LGBTQ+ maior. Esta vivenda atópase actualmente na fase de apertura e contamos que poida abrir as súas portas proximamente. 

A propósito do noso grupo de intervención, indicar que a súa actividade se desenvolve os martes en sesións quinquenais:

 

  • Martes 26 de Marzo
  • Martes 9 e 23 de Abril
  • Martes 7 e 21 de Maio
  • Martes 4 e 18 de Xuño
  • Martes 2, 16 e 30 de Xullo

Horario dos encontros: 19 a 21hs 

 

Lugar: Espazo Diverso – Centro Cívico Cidade Vella (Rúa de Veeduría, 2, 15001 A Coruña)

 

Non é preciso inscrición, só gana de partillar un bo anaco entre amizades.

Para máis información chama ao 659405901


Mayores LGTBIQ+

Un espacio seguro donde podamos compartir vivencias y reflexionar sobre el proceso de envejecimiento, poniendo en valor sus historias de vida. La Fundación 26 de Diciembre inicia su actividad en Galicia en 2022 con la puesta en marcha de un grupo de intervención cuyo objetivo es facilitar a las personas mayores LGTBQ+ un espacio seguro en donde compartir vivencias y reflexionar sobre el proceso de envejecimiento, poniendo en valor sus historias de vida. 

Al mismo tiempo buscamos ser punto de referencia del colectivo LGTBQ+ mayor en Galicia, en cuanto a recursos y herramientas que pueda proporcionar la organización para mejorar su calidad de vida.

Cumpliendo con los estándares de calidad de la Fundación, se contrata un Trabajador Social que será el encargado de desarrollar el trabajo y coordinar las actividades, proporcionando acompañamiento y apoyo en los procesos que demande el colectivo. 

Además, se amplía el programa Rejas Rosas al territorio gallego. Este programa se desarrolla en otros centros penitenciarios de nuestro estado con el objetivo de dar apoyo a las personas del colectivo que sufren algún tipo de condena. En la actualidad, en lo que respecta a Galicia se atiende a una media de 15 personas, proporcionando no sólo atención grupal si no también individual, dando así respuesta a la demanda específica de las reclusas, en coordinación directa con el equipo de los centros penitenciarios.

Al mismo tiempo colaboramos con otras entidades propias del colectivo y generalistas, con el objetivo de crear una red amplia en el territorio que garantice una atención adecuada, al tiempo que desarrollamos actividades con fines educativos y de concienciación, expandiendo información sobre el colectivo LGTBQ+, y haciendo especial hincapié en las realidades y necesidades de las personas mayores.

A parte de las actividades de socialización, educación e intervención se trabaja actualmente en la apertura de un recurso residencial, bajo el modelo de vivienda comunitaria, que dé respuesta a una de las mayores problemáticas que sufre nuestro colectivo, el de la soledad no deseada, problema muy frecuente entre personas mayores y que se agrava dentro del colectivo LGTBQ+ al hacerse mayor. Esta vivienda se encuentra actualmente en la fase de apertura y contamos que pueda abrir sus puertas próximamente. 

En referencia a nuestro grupo de intervención, hay que señalar que su actividad se desarrolla los martes en sesiones quincenales:

 

  • Martes 26 de marzo
  • Martes 9 e 23 de abril
  • Martes 7 e 21 de mayo
  • Martes 4 e 18 de junio
  • Martes 2, 16 e 30 de julio

Horario de los encuentros: 19 a 21hs 

 

Lugar: Espacio Diverso – Centro Cívico Ciudad Vieja (Calle de Veeduría, 2, 15001 A Coruña)

 

No es necesaria inscripción, sólo ganas de compartir un poco entre amistades.

Para más información llama al 659405901